Välj oss för din totalentreprenad i Stockholm

Som entreprenör ansvarar vi för såväl projektering som utförande av de arbeten som beställs. Det är vårt ansvar att objektet uppfyller den avtalade funktionen, och att resultatet motsvarar din beställning med avseende på dess funktionalitet. 

Boka kostnadsfritt hembesök

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Väljer du oss har du endast en kontaktperson för din entreprenad
Vi ansvarar för att objektet uppfyller den avtalade funktionen.
Vi sköter hela ditt byggprojekt, från projektering till konstruktion.
Du kan vara trygg i att vi gör ett bra jobb.

Att välja totalentreprenad innebär att du bara skriver ett kontrakt, och därmed också bara har en motpart. Det blir enklare, och din arbetsinsats blir också mindre. För att du ska bli nöjd med resultatet är det dock viktigt att du noga anger dina funktionskrav. Även om du anger vissa tekniska lösningar som du vill ska användas är det viktigt att entreprenaden utförs på ett fackmässigt sätt. 

När entreprenadavtalet skrivits under är det detta som gäller, och därför är det viktigt att allting du vill ha finns med i avtalet. För saker som tillkommer i efterhand blir det en extra kostnad. Därför ska alla arbeten som ändras dokumenteras tydligt. Det är också vitkigt att dett framgår av avtalet om vi som entreprenör ska åta oss vissa av de åtaganden som normalt faller på dig som byggherre.

Vad är totalentreprenad?

En totalentreprenad är ett arbete som görs till ett i förväg överenskommet pris mellan beställaren och entreprenören, inom en överenskommen tidsrymd. Skillnaden mellan totalentreprenad och andra former av entreprenad är att det är entreprenören som utför eller låter utföra projekteringen vid en totalentreprenad. Om konsulter eller specialentreprenörer behövs för arbetet är det entreprenören som anlitar dessa. Motsatsen till totalentreprenad är utförandeentreprenad.

Som beställare av en totalentreprenad lämnar du ett underlag till oss, där kraven på funktionen framgår. Standardavtal för totalentreprenad är Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, förkortat ABT06. När du som konsument beställer en totalentreprenad av oss gäller Konsumenttjänstlagen. 

Två varianter av totalentreprenad

En vanlig form av totalentreprenad är när beställaren tecknar kontrakt med en husleverantör, som ansvarar för ritningarna och konstruktionen, samt köper in material och åtar sig allt arbete. 

En annan variant är där beställaren tecknar kontrakt med en byggmästare, som i sin tur köper byggmaterialet från en hustillverkare. Det är dock beställaren som ska betala exploateringskostnader (fastighetsbildning, placering av huset på tomten, radonmätning m.m) och byggherrekostnader (pantbrevs- och räntekostnad). Du kan dock, genom att skriva avtala med oss, låta oss sköta vissa av dessa uppgifter.

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad

Ett förfrågningsunderlag är ett dokument som beskriver beställarens krav. Det består vanligen av ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar och i vissa fall administrativa föreskrifter. Vid en totalentreprenad är förfrågningsunderlaget mindre detaljerat – oftast innehåller det bara krav på funktion. 

Om du anlitar oss för en totalentreprenad ser vi till att dina krav på byggnadens funktion och utseende blir uppfyllda, men det är viktigt att du förser oss med ett tydligt och utförligt funktions- och prestandakrav.

Kontrollansvarig

Om ditt byggprojekt kräver bygglov eller bygganmälan ska du också utse en kontrollansvarig, som ska vara fristående från de aktörer som är inblandade i byggprojektet. Den kontrollansvarige ska också vara tillräckligt kunnig för att kunna vara dig behjälplig, så att du kan fullgöra de skyldigheter du har enligt Plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige upprättar en kontrollplan, och du som byggherre ansvarar för att denna plan följs. Den kontrollansvarige utför besiktningar på bygget för att se till att planen följs, och meddelar dig när detta inte sker. 

Den kontrollansvarige ska också närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens besök på arbetsplatsen. Personen ifråga dokumenterar sina besök på byggarbetsplatsen, och upprättar ett utlåtande till dig och till byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. 

En kontrollansvarig ska antingen ha s.k. riksbehörighet, eller vara godkänd av den lokala byggnadsnämnden för att arbeta med ditt byggprojekt. Vid mindre totalentreprenadprojekt, som inte kräver bygglov eller anmälan, behövs dock inte kontrollansvarig.